Dropbox 26.4.23

Dropbox 26.4.23

Evenflow Inc. – Freeware – Android iOS Windows Mac Linux
ra khỏi 213 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Dropbox là phần mềm đồng bộ tập tin của bạn trực tuyến và trên máy tính của bạn.
Đặt tập tin của bạn vào Dropbox của bạn trên một máy tính, và họ sẽ ngay lập tức có sẵn trên bất kỳ máy tính khác mà bạn đã cài đặt Dropbox trên (Windows, Mac và Linux quá!) Bởi vì một bản sao của tập tin của bạn được lưu trữ trên máy chủ an toàn của Dropbox, bạn cũng có thể truy cập chúng từ bất kỳ máy tính hoặc thiết bị di động bằng cách sử dụng trang web Dropbox.

Tổng quan

Dropbox là một Freeware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi Evenflow Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 20.232 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Dropbox là 151.4.4304, phát hành vào ngày 23/06/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 08/08/2008. Phiên bản phổ biến nhất là 149.4.4568, được sử dụng bởi 49 % trong tất cả các cài đặt.

Dropbox đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/iOS/Windows/Mac/Linux.

Người sử dụng của Dropbox đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Dropbox!

Cài đặt

người sử dụng 20.232 UpdateStar có Dropbox cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản